ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด SET SE201 for Corp. ส่งเสริมบจ.ต่อยอดสร้าง SE

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโปรแกรม “SET SE201 for Corp.” สำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งยกระดับโครงการเพื่อสังคมหรือ CSR สู่แนวทางการทำงานอย่างยั่งยืนให้สามารถเชื่อมเข้าไปใน Value Chain ของธุรกิจ พร้อมส่งเสริม บจ. ต่อยอดการสร้าง Social Enterprise เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรร

“SET SE201 for Corp.” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น ระหว่าง 18 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2565 ภายใต้โครงการ SET Social Impact ด้วยแนวคิด CSR Transformation เน้นการลงมือฝึกปฏิบัติจริงแบบเจาะลึกและเข้มข้น ได้รับเกียรติจาก ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี และ คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเปิดโครงการ โดยมีผู้บริหาร บจ. ที่ดูแลรับผิดชอบโครงการเพื่อสังคม 14 บริษัทเข้าร่วมโครงการ