ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด Group Mentor พี่เลี้ยงการเงิน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด Group Mentor พี่เลี้ยงการเงิน ให้แก่บุคลากร “จิมมี่เดอะโค้ช- มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม-ธนาคารเกียรตินาคินภัท” รวม 74 คน ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและทักษะการให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดการส่งต่อความรู้ไปยังผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด Group Mentor พี่เลี้ยงการเงิน ให้แก่บุคลากร บริษัท จิมมี่เดอะโค้ช จำกัด มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รวม 74 คน โดยมี เศรษฐพล ธรรมจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษา เมื่อ 27 เม.ย. 2565 เพื่อให้พี่เลี้ยงการเงินสามารถถ่ายทอดความรู้และนำประสบการณ์ที่มีช่วยวางแผนการเงินเบื้องต้นแก่ตนเองและผู้อื่น โดยผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าครึ่งมีสถานะการออม 10-30% ของรายได้รวมในแต่ละเดือน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงทางการเงิน” ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและทักษะการให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการส่งต่อความรู้ไปยังผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบการเรียนรู้อย่างเข้มข้นกว่า 19 ชั่วโมง เริ่มปูพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินผ่าน SET e-Learning ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Workshop ฝึกปฎิบัติ และ Group Mentor เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน หวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney