IRPC ประชุมสามัญผถห.ประจำปี 65 อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บ. 22 เม.ย.

HoonSmart.com>>ไออาร์พีซีจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 64  ในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.22 บาทต่อหุ้น  ส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 64 กำหนดจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ในวันที่ 22 เมษายน 65 

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานกรรมการ นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากแบบเดิม (Physical Meeting) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินธุรกิจในปี 2564 และแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

จากมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.22 บาทต่อหุ้น โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 กำหนดจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ (Record Date) ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการมอบเงินบริจาคให้แก่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ถือหุ้น ในการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ “มูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก” เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กยากจนทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 พร้อมได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือภารกิจการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน