ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 694 บจ.ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นชิง SET Awards 2022

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมวารสารการเงินธนาคาร ประกาศรายชื่อ บจ. 694 บริษัทที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น เข้าชิงรางวัล SET Awards 2022 ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและประกาศรางวัล ช่วงเดือนพ.ย.65 พร้อมเพิ่มรางวัล Best REIT Performance Award ประเภทรางวัลด้าน ESG สำหรับ Best Asset Management Awards และเพิ่มระดับรางวัลสำหรับกลุ่มรางวัลSustainability Excellence

ภากร ปีตธวัชชัย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคารจัดงาน SET Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยการมอบรางวัล SET Awards เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนทั้งด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลาดทุนไทย ควบคู่การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยในปี 2565 มี บจ. ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นทั้งสิ้น 694 บริษัท ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และประกาศและมอบรางวัล SET Awards 2022 ในช่วงเดือนพ.ย.2565 นี้

“ในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มรางวัลสำหรับกลุ่ม Business Excellence ได้แก่ การเพิ่มรางวัล Best REIT Performance Award เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ REITs ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนที่สำคัญของธุรกิจไทย และเพิ่มประเภทรางวัลด้าน ESG สำหรับ Best Asset Management Awards ที่มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (responsible investment) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และรางวัลสำหรับกลุ่ม Sustainability Excellence ได้เพิ่มระดับรางวัลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับ “ดี” (Commended Sustainability Awards) จากเดิมที่มีรางวัลระดับ “ยอดเยี่ยม” และ “ดีเด่น” เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนร่วมประเมินความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง” นายภากร กล่าว

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards กล่าวว่า การมอบรางวัล SET Awards ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยปี 2565 คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทางด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ จึงมีการปรับปรุงเกณฑ์โดยได้ผนวกเรื่อง ESG ในการพิจารณารางวัลต่างๆ ของ SET Awards เช่น การนำคะแนนด้าน ESG มาใช้พิจารณารางวัล Best Investor Relations Awards หรือการเพิ่มรางวัลด้าน ESG สำหรับกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น

รางวัล SET Awards แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ 1) กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ 2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มรางวัลมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เป็นผู้ทำการประมวลผลรางวัล

นอกจากนี้ ทั้งกลุ่มรางวัล Business Excellence และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความดีเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards 2022 และรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ www.set.or.th/setawards สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มรางวัล Business Excellence ติดต่อฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ 0 2009 9768 และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 0 2009 9889