“ชวินดา หาญรัตนกูล” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนคนใหม่

HoonSmart.com>> “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” ลงมติเอกฉันท์เลือก “ชวินดา หาญรัตนกูล” นั่งเก้าอี้นายกสมาคม มีผล 1 เม.ย.65 วางแนวทางการทำงานรองรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พัฒนาช่องทางให้ประชาขนเข้าถึงการออมผ่านกองทุนได้มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้คล่องตัวมากขึ้น

ชวินดา หาญรัตนกูล

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ได้จัดประชุมใหญ่สมาชิก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายกสมาคม โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนถึงเดือนมีนาคม 2567

นางชวินดา หาญรัตนกูล เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มงานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

ในการเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนั้น นางชวินดา หาญรัตนกูล ได้แถลงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของสมาคมว่า แนวทางการทำงานของสมาคมจะรองรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน การให้คำแนะนำในการลงทุน การบริการ การพัฒนาช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการออมผ่านผลิตภัณฑ์กองทุนได้มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่กำกับดูแลให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

ขณะเดียวกันก็ยังคงมาตรฐานระดับสากลในการกำกับดูแลสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ในฐานะนายกสมาคมจึงมีแนวคิดที่จะให้ความสำคัญกับความร่วมมือของคณะกรรมการสมาคม และเน้นการแสวงหาความร่วมมือจากบริษัทสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและตลาดทุนไทย รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้ของบุคลากรในอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านการะพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products) กฎระเบียบ (Compliance) เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีกระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส แก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ และมีเทคโนโลยี (Digital Initiatives) ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

อนึ่ง คณะกรรมการของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกอบด้วยกรรมการผู้แทนจาก 3 ธุรกิจ ดังนี้
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง บริษัท ตำแหน่งใน AIMC
1 คุณชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย นายกสมาคม
2 คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.บัวหลวง ประธานกรรมการกิตติมศักด์
3 คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อุปนายกสมาคม
4 คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ.ทิสโก้ อุปนายกสมาคม
5 คุณสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) เหรัญญิกและนายทะเบียนสมาคม
6 คุณดวงกมล พิศาล เลขาธิการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เลขาธิการ
7 คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา CEO บลจ.บัวหลวง กรรมการ
8 คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทาลิส กรรมการ
9 คุณพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ กรรมการ
10 คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย กรรมการ
11 คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย กรรมการ
12 คุณจักรกฤษณ์ เหมบัณดิษฐ์ Head of Legal บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) กรรมการ
13 คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director, กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บลจ.ไทยพาณิชย์ กรรมการ

โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้น ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2567 เช่นเดียวกัน