ก.ล.ต.เปิดตัวโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ดูแลการลงทุนครบวงจร

ก.ล.ต.เปิดตัวโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ร่วมมือพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สร้างประสบการณ์ใหม่ของการแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจร ผ่านบริการออกแบบการลงทุน 5 ขั้นตอน มุ่งเป็นตัวช่วยสำคัญให้ประชาชนได้รับการดูแลการลงทุนที่ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว


นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาการบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุนที่ครบวงจรจะจำกัดอยู่เพียงกลุ่มคนที่เป็นผู้มีเงินลงทุนจำนวนสูง (private wealth) เท่านั้น ในขณะที่ประชาชนทั่วไปมักประสบปัญหาในการลงทุน เนื่องจากได้รับข้อมูลมากมาย แต่ไม่สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีอยู่หลากหลายได้ หรือได้รับคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นรายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายได้รับค่าตอบแทนการขายสูงหรือต้องการเพิ่มยอดขาย รวมทั้งขาดผู้ติดตามดูแลการลงทุนให้หลังจากที่ได้ลงทุนไปแล้ว จึงทำให้คนทั่วไปไม่สามารถใช้ตลาดทุนเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินได้

“โครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน เกิดจากความตั้งใจของ ก.ล.ต. ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ประกอบกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินในปัจจุบัน มีส่วนสำคัญที่ทำให้การให้บริการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำ ตั้งแต่ (1) การสำรวจและทำความเข้าใจลูกค้า (2) การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน (asset allocation) (3) การแนะนำการลงทุนแบบองค์รวม (4) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน และ (5) การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า จึงทำให้ผู้รับบริการมีความพร้อมในการจัดการบริหารทรัพย์สินของตนเองเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน”นายรพี กล่าว

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. แล้ว 26 ราย และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับ โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจะสามารถให้บริการออกแบบการลงทุนทั้ง 5 ขั้นตอนได้ ภายใต้ขอบเขตธุรกิจที่ได้รับอนุญาตของตน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ๆ ที่สนใจสามารถยื่นขอรับความเห็นชอบต่อ ก.ล.ต. ได้ โดย ก.ล.ต. จะพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th และผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.5ขั้นมั่นใจลงทุน.com และเฟซบุ๊คเพจ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ก.ล.ต. ที่โทร 1207

สำหรับรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ 26 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ออกแบบการลงทุนได้รับอนุญาตแล้ว ได้แก่ 1.กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 7 ราย ได้แก่ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) หรือ KTBST บล.กสิกรไทย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.ธนชาต บล.บัวหลวง บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

2.กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 7 ราย ได้แก่ บลจ.กรุงไทยบลจ. กรุงศรี จำกัด* บลจ.กสิกรไทย บลจ.ทหารไทย บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)*

3.กลุ่มธนาคารพาณิชย์ จำนวน 6 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย* ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ* ธนาคารทหารไทย * ธนาคารไทยพาณิชย์

4.กลุ่มบริษัทประกันชีวิต จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอเอ จำกัด

5. กลุ่มฟินเทคสตาร์ทอัพ (4 ราย) ได้แก่ บลน. ฟินโนมีนา บลป. เทรเชอริสต์* บลน.โรโบเวลธ์ บลน.เว็ลธ์ เมจิก

ทั้งนี้ *ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ระหว่างจะทยอยเปิดให้บริการ

สำหรับรายชื่อหน่วยงานพันธมิตรโครงการ (18 ราย) ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมฟินเทคประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทยและสมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์