บอร์ด TTA ไฟเขียวปันผล 0.22 บาท ขึ้น XD 24 มี.ค.65

HoonSmart.com>> บอร์ด “โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์” อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 64 อัตราหุ้นละ 0.22 บาท กำหนดขึ้น XD 24 มี.ค.นี้ จ่ายเงิน 13 พ.ค.65 พร้อมชงผู้ถือหุ้นไฟเขียววงเงินออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1.7 หมื่นล้านบาท เสนอขายในปี 65-69 รองรับคืนหนี้เงินกู้ รีไฟแนนซ์ ใช้ลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงิน 400.94 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 25 มี.ค. 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 24 มี.ค. 2565 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พ.ค.2565

พร้อมกันนี้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เม.ย.2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นเงินสกุลเงินบาทภายในวงเงินไม่เกิน 17,000 ล้านบาท หรือสกุลดอลลาร์สหรัฐฯหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2565-สิ้นปี 2569 เพื่อนำเงินชำระหนี้เงินกู้และหรือรีไฟแนนซ์และหรือเพื่อการลงทุนและหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ

หุ้น TTA ปิดตลาดที่ราคา 10.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +1.00% มูลค่าการซื้อขาย 249.47 ล้านบาท