ก.ล.ต.เฮียริ่งปรับเกณฑ์วางทรัพย์ชำระบัญชีกองทุนอสังหาฯ-อินฟรา

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์ “วางทรัพย์เพื่อชำระบัญชี” ของกลุ่มกองทุนรวมอสังหาฯ “กอง 1-กอง 2-กอง 4 – กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน” เพื่อให้การชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางทรัพย์เพื่อชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง Infra) เพื่อให้ผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมสามารถวางทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยได้ ซึ่งจะทำให้การชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก.ล.ต. จึงยกร่างประกาศ จำนวน 3 ฉบับ โดยกำหนดให้โครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวมีรายการซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ “การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)” นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับกองทุนรวมทั่วไปที่ได้แก้ไขและออกประกาศไปเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2564 ที่กำหนดให้หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนฯ มีรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=784 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง email : [email protected] v[email protected] และ [email protected] จนถึงวันที่ 7 มี.ค.2565