“เอ็ม อี ซี ที” ขายหุ้น BM ออก 2.237% เหลือถือ 3.1151%

HoonSmart.com>> “เอ็ม อี ซี ที” ปาดขายหุ้น BM ออก 2.237% เหลือถือหุ้น 3.1151%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด จำหน่ายหุ้นบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล (BM) เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2565 จำนวน 2.237% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 3.1151% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ