AAV ขายเครื่องบิน 7 ลำ มูลค่า 5.5 พันลบ. ก่อนเช่ากลับตุนเงินใช้หมุนเวียน

HoonSmart.com>> AAV ไฟเขียว “ไทยแอร์เอเชีย” ขายอากาศยาน รวม 7 ลำให้ “Sky- Avolon” มูลค่า 5,557 ล้านบาท ก่อนเช่ากลับเพื่อใช้ดำเนินธุรกิจต่อและเช่าเพิ่มรวม 8 ลำ มูลค่า 4,628 ล้านบาท เพื่อบริหารความเสี่ยงมูลค่าของฝูงบิน หลังชำระเงินกู้เพื่อซื้ออากาศยาน มีเงินสดกว่า 1,689 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2564 อนุมัติการเข้าทำรายการการขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ (Aircraft Sale and Leaseback Transaction) รวมทั้งธุรกรรมเช่าอากาศยาน ระหว่างบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ กับบริษัทให้เช่าซื้ออากาศยาน (Aircraft Leasing Company) ได้แก่ Sky Aero Management Limited และ Avolon Aerospace Leasing Limited หรือบุคคลที่ Avolon Aerospace Leasing Limited กำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ TAA ขายอากาศยานของ TTA ให้แก่ Sky จำนวน 4 ลำ มูลค่ารวม 101.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3,338.56 ล้านบาท และการเช่าอากาศยานที่ขาย จำนวน 4 ลำ กลับมาเพื่อใช้อากาศยานที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจต่อไป มูลค่าประมาณ 79.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2,610.99 ล้านบาท

นอกจากนี้อนุมัติให้ TAA ขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับกับ Avolon หรือบุคคลที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยการขายอากาศยานจำนวน 3 ลำ มีมูลค่ารวมของค่าตอบแทน 67.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2,219.02 ล้านบาท และการเช่าอากาศยานที่ขาย จำนวน 3 ลำ กลับมาเพื่อใช้อากาศยานที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจต่อไป มีมูลค่าประมาณ 43.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 1,431.61 ล้านบาท

พร้อมทั้งอนุมัติให้ TAA เข้าทาธุรกรรมเช่าอากาศยาน กับ Avolon จำนวน 1 ลำ มูลค่าประมาณ 8.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ7 หรือประมาณ 292.79 ล้านบาท

ทั้งนี้ TAA ได้เข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ กับ Sky และ Avolon สำเร็จแล้วทั้ง 7 ลำ รวมทั้งได้เข้าทาธุรกรรมเช่าอากาศยาน 1 ลำ กับ Avolon แล้ว บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1/65าดว่าธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น

การทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับในครั้งนี้ เป็นการดำเนินกลยุทธ์บริหารฝูงบินของ TAA เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับมูลค่าเครื่องบินในอนาคตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะทำให้อากาศยานรุ่นใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย TAA จะเข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานในขณะที่มูลค่าและความต้องการยังอยู่ในระดับสูง

ภายหลังจากการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อเช่าซื้ออากาศยานที่ขายดังกล่าว TAA จะมีเงินสดสุทธิประมาณ 1,689.93 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม TAA จะมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงทางบัญชีที่สูงขึ้นเมื่อเปลี่ยนสภาพจากการเช่าทางการเงิน (Finance Lease) เป็นการเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่ง