IRPC จ่ายเงินปันผลอีก 0.14 บาท/หุ้น ผลตอบแทน 3.59% XD 22 ก.พ.

HoonSmart.com>>”ไออาร์พีซี”แจกเงินปันผลหรู ตอบแทนผู้ถือหุ้นอีก 0.14 บาท/หุ้น เป็นเงิน 2,861 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 3.59% รวมทั้งปีจ่าย 0.22 บาท เป็นเงิน 4,496 ล้านบาท 

คณะกรรมการบรษัท ไออาร์พีซี (IRPC) มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 2,861 ล้านบาท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 23 ก.พ. ขึ้น XD วันที่ 22 ก.พ. กำหนดจ่ายเงินวันที่ 22 เม.ย. 2565

บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินประมาณ 1,635 ล้านบาท รวมทั้งปีจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.22 บาท  เป็นเงินประมาณ 4,496 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 30.99% ของกำไรสุทธิปี 2564 จำนวน 14,504.62 ล้านบาท เท่ากับ 0.71 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้เงินปันผล 0.14 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 3.59%เทียบกับราคาปิดที่ 3.90 บาท

อ่านข่าว

IRPC โชว์ปี’64 โกยกำไร 14,504 ลบ. พุ่งขึ้น 336%