APM หารือธุรกิจ ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO)

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) พร้อมทีมงาน เข้าร่วมหารือธุรกิจและสวัสดีเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO)  โดยมีวสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ และ นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนองค์กร ให้การต้อนรับ