EXIM BANK รับ 7 รางวัลเกียรติยศ ปี 2564

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำกรรมการธนาคารแสดงความยินดีแก่ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่ EXIM BANK ได้รับรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจและพันธกิจของธนาคาร ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่