KTBSTMR เคาะลงทุน INTERLINK DATA CENTER มูลค่า 750 ลบ.

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ KTBSTMR เตรียมเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ “อสังหาริมทรัพย์ศูนย์รับฝากข้อมูล” โครงการ INTERLINK DATA CENTER พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องดำเนินโครงการ มูลค่ารวมไม่เกิน 750 ล้านบาท ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ พร้อมนำทรัพย์สินให้ ITEL เช่าต่อเป็นเวลา 3 ปี ต่ออายุทุก 3 ปี ระยะเวลารวม 30 ปี หนุนรายได้ ค่าช่าของกองทรัสต์มีความมั่นคง กระจายความเสี่ยงทรัพย์สิน ชงผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติ 16 มี.ค.65

บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ ในฐานะผู้จัดการกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBSTMR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2565 มีมติลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โครงการศูนย์รับฝากข้อมูล ชื่อโครงการ INTERLINK DATA CENTER และซื้อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ในการดำเนินกิจการภายในโครงการ INTERLINK DATA CENTER จาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) มูลค่าไม่เกิน 750 ล้านบาท

กองทรัสต์จะชำระเงินในวันที่ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่กองทรัสต์เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วน ITEL จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 0.6 ตารางวา พร้อมอาคารและส่วนควบของอาคารและงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงการ รวมถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่ใช้สำหรับโครงการ และส่วนควบของอาคาร และงานระบบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นอกจากนี้จะลงทุนในสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องภายในโครงการ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานภายในอาคารที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการศูนย์รับฝากข้อมูล (Data Center) (ที่ไม่ถือเป็นส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน), ตู้ Rack พร้อมงานระบบและอุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (Core Network) และหน่วยประมวลผลข้อมูลและหน่วย
จัดเก็บข้อมูล พร้อมซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์

อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 กองทรัสต์จะนำทรัพย์สินให้เช่าแก่ ITEL ซึ่งจะเป็นผู้เช่าดำเนินการเพียงรายเดียว เป็นระยะเวลา 3 ปี และคู่สัญญาจะให้คำมั่นในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้ 9 คราว คราวละ 3 ปี (รวมเป็นระยะเวลา 30 ปี ) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดของคำมั่นในการต่ออายุตามที่ระบุในสัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อการดำเนินการ

สำหรับเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จะมาจากการกู้ยืมเงินประเภทวงเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวนไม่เกิน 750 ล้านบาท และกองทรัสต์จะนำทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 1 และทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่มีอยู่เดิม (ทรัพย์สินที่ได้เข้าลงทุนในครั้งแรก) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไปเป็นหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทรัสต์จะเสนอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติให้กองทรัสต์กู้ยืมเงิน และให้นำทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 1 และทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่มีอยู่เดิม (ทรัพย์สินที่ได้เข้าลงทุนในครั้งแรก) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไปเป็นหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว โดยภายหลังการกู้ยืมเงินดังกล่าว ภาระหนี้เงินกู้ของกองทรัสต์จะมีจำนวนประมาณ 20.02% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 16 มี.ค.2565

คณะกรรมการเห็นว่าการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีผู้เช่า และมีศักยภาพในการสร้างรายได้มีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีการก่อสร้างที่มีมาตรฐานระดับสากลตามข้อกำหนดมาตรฐานของศูนย์รับฝากข้อมูล (Data Center) ประเภท 3 (TIER 3) มีทำเลที่ตั้งที่ดีในจุดยุทธศาสตร์ของการประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากข้อมูล ( Data Center) พร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีความปลอดภัย มีเสถียรภาพ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ โดยมีโอกาสจะทำให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อไป

ปัจจุบันกองทรัสต์ KTBSTMR ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าและ/หรือโรงงาน 3 โครงการ คือ โครงการ ริช แอสเซ็ท, โครงการ
เอสที บางบ่อ และโครงการเอสที บางปะอิน , สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการซัมเมอร์ฮับ และสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารคอมมูนิตี้มอลล์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวเนื่องในโครงการซัมเมอร์ฮิลล์

อ่านข่าว

ทรัสต์ KTBSTMR ขยายเวลารับประกันรายได้เพิ่มเป็น 3 ปี รักษาผลตอบแทนฝ่าโควิด

กองทรัสต์ KTBSTMR เปิดจอง 19-29 ต.ค.นี้ ชูผลตอบแทนปีแรก 7.02%