“ประกันชีวิต” ปรับเกณฑ์เคลมโควิดเฉพาะ “ผู้ป่วยใน” ไม่จ่าย Home Isolation เริ่ม 15 ก.พ.นี้

HoonSmart.com>> “สมาคมประกันชีวิตไทย” เปลี่ยนเงื่อนไขเคลมประกันโควิด-19 ค่าห้อง ค่ารักษา จ่ายชดเชยเฉพาะ “ผู้ป่วยใน” นอนโรงพยาบาล ยึดเกณฑ์สาธารณสุขต้องมี 1 ใน 5 อาการ พร้อมยกเลิกเบิกเคลมกรณีผู้ป่วยแบบ Home Isolation มีผล 15 ก.พ.65

สมาคมประกันชีวิตไทย ส่งหนังสือถึงบริษัทประกันชีวิต สมาชิกสมาคม 22 บริษัท ถึงแนวทางปฏิบัติการให้ความคุมครองการประกันภัยสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ของบริษัทประกันชีวิต โดยระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2565 มีมติให้สมาคมประกันชีวิตไทย แจ้งให้บริษัมสมาชิกทราบถึงแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันชีวิตในการให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยให้อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2565

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยให้กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ส่วนผู้ป่วยที่จะเข้ารักษาเป็น “ผู้ป่วยใน” ในโรงพยาบาลจะต้องมีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง
2. หายใจเร็วกว่า 25 ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่
3. Oxygen Saturation < 94%
4. มีโรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลยพินิจของแพทย์
5. สำหรับในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก เล็กซึม ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง

สมาคมประกันชีวิตไทย ให้เหตุผลว่า ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป การติดเชื้อโควิด-19 มีระดับความรุนแรงน้อยลง โดยมีการคาดการณ์ทางการแพทย์ว่า ในระยะเวลาอันใกล้การติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะกลายสภาพเป็นเหมือน “โรคประจำถิ่น” เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งกระบวนการดูแลรักษาจะเปลี่ยนแปลงไป ไม่จำเป้นต้องเข้ารับการรักษาเป็น “ผู้ป่วยใน” อีกต่อไปและผู้เข้ารับการรักษาใน Hospital ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องนอนรักษาตัวเป็น “ผู้ป่วยใน” ในโรงพยาบาล ดังนั้น การรักษาใน Hospital เป็นเพียงการกักตัว (quarantine) หรือการแยกกันตัว (isolation) เท่านั้น

 

สมาคมประกันชีวิตไทย จึงให้บริษัทสมาชิกได้เตรียมความพร้อมในการสื่อสารภายในบริษัทและคู่สัญญาและโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อใช้แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้จากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อ COVID-19 ตามเงื่อนไขของสัญญาประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบ “ผู้ป่วยใน” การรักษาพยาบาลแบบ “ผู้ป่วยนอก” และสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้จากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ถ้ามี) ให้สอดคล้องของเกณฑ์การะทรวงสาธารณาสุขดังกล่าว โดยจะเริ่มใช้แนวปฏิบัตินี้พร้อมกันทั้งธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2565 เป็นต้นไป