กบข.แต่งตั้งบลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนตราสารทุนไทยต่อเนื่อง

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย โดยยังคงพิจารณาให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด ทำหน้าที่บริหารกองทุนย่อยของ กบข. แบบเฉพาะเจาะจง (Specialized Fund) ประเภทตราสารทุนไทย อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปีพ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. และ วศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ. กสิกรไทย ร่วมในพิธีลงนามสัญญาเมื่อเร็วๆ นี้