ก.ล.ต.หนุนสนง.สอบบัญชีเปิดเผย inspection report บนเว็บ sec.or.th

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สนับสนุนให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเปิดเผยรายงานการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีฉบับล่าสุดของสำนักงานสอบบัญชี บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลเชิงคุณภาพที่เพียงพอในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ ซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของรายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน โดยที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจและออกรายงานการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (inspection report) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สำนักงานสอบบัญชีนำรายงานดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพงานสอบบัญชีในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลเชิงคุณภาพใน inspection report จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานดังกล่าว ประกอบกับมาตรฐานการบริหารคุณภาพระหว่างประเทศที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ธ.ค.2565 ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้สำนักงานสอบบัญชีมีการสื่อสารไปยังบุคคลภายนอกเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพงานของตนด้วย

ก.ล.ต. จึงได้จัดให้มีช่องทางที่สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนสามารถเปิดเผย inspection report ฉบับล่าสุดโดยสมัครใจบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนและกรรมการตรวจสอบมีข้อมูลเชิงคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีที่เพียงพอในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของกิจการ ช่วยให้เกิดความโปร่งใส และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้สำนักงานสอบบัญชียกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยกระดับความเชื่อมั่นของระบบการรายงานทางการเงินและตลาดทุนไทย”

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนที่ประสงค์จะเปิดเผย inspection report ฉบับล่าสุดบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.สามารถแจ้งไปยัง ก.ล.ต. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป