SAT ผนึก Tron E ไต้หวันรุกธุรกิจยานยนต์ระบบไฟฟ้า

HoonSmart.com>> “สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี” ร่วมทุน Tron Energy Technology จากไต้หวัน ตั้งบริษัทนำเข้า ผลิตและจำหน่ายให้บริการยานยนต์ รถขนส่ง รถบัสในอุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี (SAT) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ม.ค.2565 บริษัทและ Tron Energy Technology Co., Ltd. (Tron E) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งตามกฎหมายไต้หวัน และมีเทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับ การบูรณาการระบบไฟฟ้าและอัตโนมัติในยานยนต์อนาคต (System Integration) เป็นความเชี่ยวชาญหลัก และมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจหลักประกอบไปด้วย แพลตฟอร์มระบบรถไฟฟ้า แพ็คแบตเตอรี่ และ การบูรณาการระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติในยานยนต์เป็นต้น ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า พัฒนา ผลิต ประกอบ จัดจำหน่าย และให้บริการยานยนต์ รถขนส่ง รถบัส โดยมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ การให้บริการด้านยานยนต์ และระบบการขนส่ง

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 โดยที่ประชุมมีมติให้เปิดเผยสารสนเทศเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุนสำเร็จเสร็จสิ้น บริษัทร่วมทุนจะถูกจัดตั้งขึ้นในลักษณะของบริษัทจำกัด ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทร่วมทุนดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป