MTC คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรมูลค่าแบรนด์สูงสุด

MTC คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด “Thailand’s Top Corporate Brands 2021” 

 

 

ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)   รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brands 2021” ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021” ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand 2021 ครั้งนี้ เป็นผลจากการทำงานวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรใน ASEAN และในประเทศไทย ประจำปี 2564” ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความ สำคัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน