กองทุนนอกขายหุ้น APP กว่า 1.3689% เหลือถือ 3.8578%

HoonSmart.com>> “MIRI STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND LP” ขายหุ้น “แอพพลิแคด” ออก 3.8 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.3689% เหลือถือหุ้น 3.8578%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย MIRI STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND LP จำหน่ายหุ้นของบริษัท แอพพลิแคด (APP) เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2565 จำนวน 3,833,000 หุ้น หรือคิดเป็น 1.3689% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 10,802,000 หุ้น หรือคิดเป็น 3.8578% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ