พรีเมียร์ แทงค์ฯ พร้อมขายหุ้น IPO จำนวน 110 ล้านหุ้นในปี’65

HoonSmart.com>>พรีเมียร์ แทงค์ฯ ผู้ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ได้รับอนุมัติแบบคำขอเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว เดินหน้าเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ปีนี้ ชูศักยภาพผู้ให้บริการอันดับ 1 ในคลังน้ำมันในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน-ล่าง 

นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น หรือ PTC เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การนำเสนอแนวคิดของการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ เพื่อให้บริการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมัน โดยมีลักษณะการให้บริการรับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปประเภทเบนซินและดีเซล ที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น และคลังน้ำมันเชื้อพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ  รวมถึงบริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานตามสูตร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเริ่มให้บริการที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการคลังรับ เก็บ จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่สุดของประเทศ โดยพื้นที่ให้บริการปัจจุบันอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนปริมาณจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินและดีเซลเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยรองจากภาคกลางกับเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีกำลังการจ่ายน้ำมันทั้ง 2 คลัง สูงสุดกว่า 7 ล้านลิตรต่อวัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์โดยการทำงานร่วมกันกับทั้งลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตร่วมกันจากการแบ่งปันความรู้ ความสามารถ การแบ่งและบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร และนวัตกรรมต่างๆ จากพันธมิตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักในเชื่อมโยงระบบการขนส่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด

“PTC จะทำหน้าที่เป็นผู้รับและจ่ายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถประหยัดงบลงทุนที่ต้องสร้างคลังน้ำมันของตัวเอง ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการขนส่งรวมถึงการสำรองน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน รองรับความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก่กลุ่มสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบห่วงโซ่อุปทานพลังงานของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” นายวีรวัฒน์ กล่าว

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า สำนักงาน ก.ล.ต.ได้อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6ม.ค. 2565 และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่อเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ในปีนี้

ทั้งนี้ บริษัทพรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น มีทุนจดทะเบียน 205 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 150 ล้านบาท  และจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 110 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.83%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

“ปัจจุบัน PTC อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่อเสนอขายหุ้น IPO  ให้กับนักลงทุน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตร่วมกัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมพลังงานให้กับประเทศ” นายวรชาติ กล่าว