PSL เซ็นสัญญาให้เช่าเรือสาริกา นารี ระยะเวลา 11-13 เดือน

HoonSmart.com>> “พรีเชียส ชิพปิ้ง” เซ็นสัญญา “Umang Shipping Services” เช่าเรือสาริกา นารี ระยะยาว 11-13 เดือน

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) แจ้งว่า เรือสาริกา นารี ซึ่งเป็นเรือขนาดอัลตราแมกซ์ของบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวเป็นระยะเวลา 11 ถึง 13
เดือน กับ บริษัท Umang Shipping Services Ltd. ในฐานะผู้เช่านับตั้งแต่วันที 10 ม.ค.2565 โดยมีอัตราค่าระวางขั้นต้นแบบผันแปรที่ 115% ของอตัราค่าระวางเฉลี่ยในช่วง 15 วันก่อนหน้าของดัชนี Baltic Exchange Supramax Index (BSI) ซึ่งในปัจจุบัน อัตราค่าระวางแบบผันแปรดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 24,000 เหรียญสหรัฐต่อวน