บลจ.บัวหลวงปาดขาย THREL ออก 4 ล้านหุ้น เหลือถือ 9.7087%

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” ขายหุ้น “ไทยรีประกันชีวิต” จำนวน 4 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.6666% ยังถือหุ้นในพอร์ต 9.7087%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง (บลจ.) จำหน่ายหุ้นบริษัท ไทยรีประกันชีวิต (THREL) เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2565 จำนวน 4 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.6666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 58.25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.7087% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น THRELวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา ราคาเปิด 3.86 บาท ขึ้นไปสูงสุด 4.10 บาท ต่ำสุด 3.78 บาทและปิด 4.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท หรือ +3.59% มูลค่าการซื้อขาย 185.37 ล้านบาท

ขณะที่ปิดตลาด 7 ม.ค.2565 อยู่ที่ 4.28 บาท เพิ่มขึ้น 0.24 บาท หรือ +5.94% มูลค่าการซื้อขาย 228.73 ล้านบาท