PROEN ซื้อ GPS Tracking ชงผถห.ลุยคริปโตสร้าง New S Curve

HoonSmart.com>> บอร์ด “โปรเอ็น คอร์ป” ไฟเขียวซื้อกิจการธุรกิจ GPS Tracking มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท เตรียมเพิ่มธุรกิจ “สมาร์ทโลจิสติกส์” ชงผู้ถือหุ้นเพิ่มวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล-คริปโต-โทเคน มุ่งสร้าง New S Curve ใหม่ในปี 65 รับเมกะเทรนด์ ดันผลงานผงาด

กิตติพันธ์ ศรีบัวเอื่ยม

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเข้าซื้อธุรกิจ GPS Tracking โดยอนุมัติให้บริษัทฯเข้าซื้อหุ้น บริษัท เดอะ ไวรเล็ซ อิโนเวชั่น  (TWI) ในสัดส่วน 99.96% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกหุ้นกู้ เพื่อลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

สำหรับ TWI ประกอบธุรกิจรับออกแบบวงจรไฟฟ้าและคมนาคมระบบ GPS ในชื่อ Thai Tracking ติดตั้งและจำหน่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่นำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนขับยานพาหนะ และจำหน่าย ให้เช่า อุปกรณ์ สำหรับระบบ GPS และ AI CCTV ซึ่งทาง PROEN มีธุรกิจหลักคือ Internet Data Center เมื่อผสานกับเทคโนโลยี การบริหารการกระจายสินค้า (Logistics Platform Technology) จะสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการ ที่มาจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ และฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มผู้ให้บริการคลังสินค้า หรือขนส่ง เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินในการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และหรือการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 18 ข้อเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท โดยจะประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโตเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล

“การเข้าซื้อกิจการ TWI ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจของ PROEN เข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการที่สมาร์ทโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และกระจายความเสี่ยงธุรกิจ สอดรับกับการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมั่นใจว่าจะสร้าง New S Curve ให้กับบริษัทฯ ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายกิตติพันธ์ กล่าว

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 26 ม.ค.2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 5 ม.ค.65 (record date)