IFEC เผยศาลล้มละลายยกคำร้องโจทก์ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ” เผยศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้อง โจทก์ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว หลังพิเคราะห์พบบริษัทยังประกอบกิจการ มีการประชุมเลือกคณะกรรมการ และชำระหนี้เจ้าหนี้บางส่วน หากพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวกระทบการประกอบกิจการ กระทบรายได้ สร้างความเสียหายเจ้าหนี้มากกว่า

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่ ล.3106/2564 และโจทก์ในคดีดังกล่าวยื่นคำร้องขอพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนคำร้อง ในวันที่ 22ธ ธ.ค.2564 นั้น

ศาลพิเคราะห์แล้วตามทางไต่สวนโจทก์ได้ความเพียงว่าจำเลยมีหนี้สินจำนวนมาก แต่ความปรากฏจากทางไต่สวนโจทก์ว่า จำเลยยังคงประกอบกิจการอยู่โดยมีการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการและมีการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้บางส่วน จึงเชื่อว่าจำเลยประกอบกิจการเพื่อนำรายได้มาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ การมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวจะทำให้การประกอบกิจการของจำเลยมีอุปสรรค มีผลต่อรายได้ที่จะนำมาชำระหนี้ เป็นผลทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้มากกว่า กรณีในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวตามคำขอของโจทก์ ศาลจึงมีคำสั่งยกคำร้อง

นอกจากนี้บริษัท รายงานผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2563 ขาดทุนสุทธิ 529.50 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.2523 บาท จากงวดเดียวกันของปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 503.33 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.2392 บาท

ทั้งนี้ งบการเงินผู้สอบบัญชีในงบการเงินมีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น ขณะที่ข้อมูลงบการเงินสิ้นสุด ณ 30 มิ.ย.2562 ที่เปรียบเทียบเป็นงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่