ตลาดฯ ปรับบล.เอเชีย เวลท์ 5.8 ล้านพบลูกค้า Naked Short

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งปรับบล.เอเชียเวลท์ เป็นเงินกว่า 5.8 ล้านบาท หลังพบลูกค้าต่างประเทศขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย เวลท์ จำกัด เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศของบริษัทมีการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในความครอบครอง (Naked Short) ซึ่งบริษัทไม่ได้มีการกำกับดูแลและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของบริษัทมีหลักทรัพย์อยู่ในความครอบครองก่อนขายหลักทรัพย์นั้นอันถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้ ก. ข้อ 17 (1) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก ข. ข้อ 39 (1) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัทโดยการปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 5,859,864 บาท