“พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น’ เตรียมขาย IPO 110 ล้านหุ้นเข้า mai

HoonSmart.com>> “พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น” ผู้ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 110 ล้านหุ้น หลังก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง เดินหน้าเข้าตลาดเอ็ม เอ ไอ ตอกย้ำเบอร์ 1 คลังน้ำมันในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน-ล่าง นำเงินชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รุกเสริมความมั่นคงด้านพลังงานเชื้อเพลิงให้กับประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่าหลังจากบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น (PTC) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) เพื่อขอเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งแบบไฟลิ่งแล้ว

สำหรับบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น มีทุนจดทะเบียน 205 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 150 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 110 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.83 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไป ใช้ในการชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

วีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์

นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น (PTC) เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางบกและสถานีบริการน้ำมัน มากว่า 20 ปี ทำให้ทีมผู้บริหารเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมพลังงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่สุดของประเทศ โดยเริ่มก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งแรกที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กำลังการจ่ายน้ำมันสูงสุด 4.6 ล้านลิตรต่อวัน รองรับความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก่กลุ่มสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ต่อมาได้ก่อสร้างคลังแห่งที่ 2 ที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สามารถเชื่อมต่อกับทางรถไฟได้ ทำให้มีศักยภาพการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มช่องทางการขนส่งให้แก่ลูกค้า โดยคลังแห่งที่ 2 นี้มีระบบการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์ (Inline Fuel Blending) จึงมีความยืดหยุ่นในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์ ทำให้จ่ายน้ำมันได้หลากหลายประเภท ด้วยกำลังการจ่ายน้ำมัน 2.4 ล้านลิตรต่อวัน นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับการให้บริการแก่ผู้ค้าน้ำมันได้มากกว่าหนึ่งราย โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้รับและจ่ายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันของผู้ค้าในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการที่มีบทบาทสำคัญในการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับสถานีบริการน้ำมันครอบคลุมทั่วทั้งภาคอีสาน โดยบริษัทฯ มีลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 1) บริการรับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปประเภทเบนซินและดีเซล ให้บริการที่คลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น (“คลังขอนแก่น”) และคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ (“คลังศรีสะเกษ”) และ 2) บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานตามสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการ ให้บริการที่คลังศรีสะเกษ

“การให้บริการของ PTC อยู่ภายใต้การนำเสนอแนวคิดของการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ เพื่อให้บริการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมัน โดยเราจะทำหน้าที่เป็นผู้รับและจ่ายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถประหยัดงบลงทุนที่ต้องสร้างคลังน้ำมันของตัวเอง ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกการขนส่งรวมถึงการสำรองน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบห่วงโซ่อุปทานพลังงานของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” นายวีรวัฒน์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTC กล่าวว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์เป็นห่วงโซ่คุณค่า ที่มั่นคงแข็งแกร่งในระบบพลังงานของประเทศ บนหลักการบริหารแบบยั่งยืนและใส่ใจ เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า ผ่านการเชื่อมโยงการส่งมอบพลังงานสู่ภูมิภาค ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน คือ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยรองรับวิธีการขนส่งน้ำมันที่หลากหลาย และเพิ่มจำนวนสถานีบริการที่มารับน้ำมันจากคลังของบริษัทฯ (2) มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบพลังงานเพื่อให้ทุกพื้นที่ มีโอกาสเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียมกัน และ (3) สร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงปี 2561-2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันในปี 2561 จากคลังน้ำมัน ขอนแก่นเพียงแห่งเดียว จำนวน 161.97 ล้านบาท และต่อมาในปี 2562 มีรายได้ 176.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.19% และปี 2563 มีรายได้ 253.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.29% โดยช่วงปี 2562-2563 รายได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปิดคลังศรีสะเกษในเดือนก.ค.2562 ขณะที่กำไรสุทธิในปี 2561-2563 ทำได้ 75.42 ล้านบาท, 55.43 ล้านบาท และ 111.06 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 45.68%, 31.28%, 43.76% ตามลำดับ โดยในปี 2563 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100.37% เนื่องจากคลังน้ำมันศรีสะเกษเปิดให้บริการเต็มปี ประกอบกับต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวต่อเนื่อง

ส่วนในงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ 166.29 ล้านบาท ลดลง 11.13% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการลดลงตามยอดจำหน่ายน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีโรงงานบางส่วนหยุดการผลิต ทำให้การเดินทางโดยรถยนต์ลดลง ทำให้กำไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ที่ 72.23 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 8.98% แต่อัตรากำไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกปี 2564 กลับปรับตัวดีขึ้นเป็น 43.33% เพิ่มขึ้น 0.98% จากงวด 9 เดือนของปี 2563 ซึ่งกำไรสุทธิชะลอตัวเนื่องจากรายได้จากการให้เช่าและบริการลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นจากงวด 9 เดือนแรกของปีก่อน