“อเบอร์ดีน” คว้ารองชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9

โรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ อรวลัญช์ สีวลีพันธ์ People Director – Corporate (Asia) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ในโอกาสที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอก-ชัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนโดย บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานเอกชน ขนาดกองทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ในการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุน ตลอดจนความสามารถในการเป็นที่พึ่งพิงของพนักงานในวัยหลังเกษียณ

ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอก-ชัย เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ความไว้วางใจให้อเบอร์ดีนบริหารกองทุนฯ มากว่า 20 ปี