JMART-GUNKUL-SINGER ร่วมทุน โซลาร์รูฟท็อป-กัญชง

HoonSmart.com>>”กลุ่มเจมาร์ท”รุกอีกก้าว ร่วมทุนกับ”กันกุลฯ” ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยาย 4 ธุรกิจ โดยเฉพาะช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชง  ลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อป คาดตั้งบริษัทร่วมทุนภายในไตรมาสแรกของปี 2565  ด้านยู ซิตี้ (U) เข้ามาถือหุ้นใหญ่อันดับสองใน”ซิงเกอร์” จำนวน 24.64% 

บริษัท เจ มาร์ท (JMART) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 17ธ.ค. 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) จัดตั้งบริษัทร่วมทุน สัดส่วน 40.1% 50.0% และ 9.9% ตามลำดับ เพื่อร่วมลงทุนในการประกอบธุรกิจ 4 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย 1. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชั่นผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่าย และการจัดหาสินเชื่อโดยกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัททั่วประเทศ สำหรับสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชั่น

2. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชง ผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัทรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเรื่องศูนย์กัญชงกัญชาเพื่อสุขภาพ

3. พัฒนาการร่วมลงทุนให้การลงทุนติดตั้งระบบ โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า และโอกาสการขายไฟฟ้าร่วมกัน ภายใต้เครือของกลุ่มธุรกิจเจมาร์ท และการลงทุนทางด้าน EV Charging Station

4. ศึกษาความเป็นไปได้ Synergy ด้านอื่นเพิ่มเติม รวมถึงเรื่องการศึกษาเรื่อง Utility Token เพื่อนำมาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว หากได้ผลเป็นที่พึงพอใจ และได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย บริษัทจะดำเนินการเจรจาเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายในไตรมาสแรกของปี 2565 อย่างไรก็ดี การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว บริษัทยังไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินใดๆให้กับบริษัทร่วมทุน

ขณะเดียวกันบริษัท ยู ซิตี้ (U) ได้เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันถือหุ้นใหญ่อันดับที่สองของ SINGER จำนวน197 ล้านหุ้น คิดเป็น 24.64% เป็นรองเพียงบริษัทเจมาร์ท ถือ 26.11% หรือจำนวน 208.87 ล้านหุ้น