ก.ล.ต.เสวนาออนไลน์ “วิสัยทัศน์ ความท้าทาย กับก้าวต่อไปของกรรมการหญิง”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานเสวนาออนไลน์ “วิสัยทัศน์ ความท้าทาย กับก้าวต่อไปของกรรมการหญิง” โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงาน และมีผู้ร่วมเสวนา จาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ธนาคารกสิกรไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทผู้นำของสตรี โดยเฉพาะกรรมการหญิง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ และเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนภาคธุรกิจตามพันธกิจของ ก.ล.ต. ในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้บริษัทจดทะเบียนและผู้เกี่ยวข้อง (stakeholder) เห็นความสำคัญของปัจจัยด้านธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564