BROOK ยกเลิกประชุมผู้ถือหุ้นธ.ค. หา ‘ที่ปรึกษาอิสระ’ ลงทุนคริปโตฯไม่ได้

HoonSmart.com>>บอร์ด”บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป” มีมติยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนด 29 ธ.ค.64  เพราะหาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้ความเห็นการจัดสรรการลงทุนใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นเหรียญต่างๆ ไม่ได้  วางแผนขออนุมัติงบไม่เกิน 2,000 ล้านบาทสำหรับ 6 เดือน ชี้แจงมีการสัมภาษณ์พบ 3 ปัจจัยคือ 1.บริษัทที่ปรึกษาไม่พร้อม 2.ไม่สนใจจะทำ 3. BROOK ไม่มั่นใจแต่งตั้งแล้วจะถอนตัวในระหว่างการทำงานหรือไม่ 

นายชาญ บูลกุล กรรมการผู้อานวยการ บริษัท บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป (BROOK) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติยกเลิกวัน Record Date และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564ที่กำหนดในวันที่ 29 ธ.ค.2564 เนื่องจากไม่สามารถหาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

ทั้งนี้รายการดังกล่าวจะเป็นการจัดสรรการลงทุนใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นเหรียญต่างๆ ที่ได้ลงทุนไปแล้วต้ังแต่วันที่ 29 มี.ค.-30 มิ.ย. 2564 ซึ่งเหรียญเหล่านั้นอยู่ในรูปของสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และ โทเคนดิจิทัล (Digital Token) รวมถึง Stable Coin (Digital Asset Treasury Fund Program) โดยมีแผนจะขออนุมัติงบประมาณไม่เกิน 2,000 ล้านบาท สำหรับระะยะเวลา 6 เดือน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

“คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรรหาที่ปรีกษาทางการเงินอิสระ ได้ทำการสัมภาษณ์และพูดคุยกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเหล่านั้น พบว่าบริษัทต่างๆ ได้แจ้งว่ายังไม่มีความพร้อมในการมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับบริษัทฯ หรือไม่ได้มีความสนใจที่จะรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ในบางกรณีหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่างการสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ยังไม่มีความมั่นใจว่าเมื่อดำเนินการการแต่งตั้งไปแล้วจะเกิดกรณีที่จะมีการถอนตัวในอนาคตระหว่างการทำงานหรือไม่ ปัจจุบัน บริษัทฯ ก็ยังอยู่ระหว่างการสรรหาอย่างต่อเนื่อง “นายชาญระบุ

ส่วนการเสนอของบประมาณสูงถึง 2,000 ล้านบาท เนื่องจากการจัดสรรเหรียญดังกล่าวภายใต้ Digital Asset Treasury Fund Program จะต้องเริ่มจากการขายเหรียญที่ได้ลงทุนไปแล้วและอาจรวมถึงเหรียญที่เป็นดอกผลของการลงทุนด้วยเม็ดเงินเดิม ซึ่งการขายจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น อาจต่ำหรือสูงกว่าต้นทุนเดิม และเมื่อขายแล้วจะนําเม็ดเงินมาลงทุนในเหรียญที่มีความผันผวนน้อยกว่า หรือสภาพคล่องสูงกว่า บริษัทฯ จะไม่นำสินทรัพย์ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องไปลงทุนเพิ่มในเหรียญ

บริษัทไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มอีกภายหลัง 30 มิ.ย. 2564 ส่วนการลงทุนในรวมเงินล่วงหน้าสำหรับสัญญาซื้อขายโทเคนไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มอีกภายหลัง 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งเม็ดเงินที่ลงทุนทั้งสิ้น  1,225 ล้านบาท ดังนั้น  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2564 จนถึงปัจจุบัน 9 ธ.ค.2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านการมอบอำนาจไป
ยังคณะกรรมการการลงทุนยังไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มในเหรียญแต่อย่างใด

ปัจจุบันบริษัทฯ จะยังคงดำเนินการสรรหาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อไป เพื่อจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคต และในระหว่างที่บริษัทสรรหาที่ปรึกษา การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นไปตามอํานาจของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ที่ผ่านมา นักลงทุนให้ความสนใจหุ้น BROOK สูงมากอย่างชัดเจน เห็นได้มูลค่าการซื้อขายกระโดดขึ้นจากวันละหลักสิบล้านบาท มาสูงกว่า 1,000 ล้านบาท และราคาหุ้นเคยเคลื่อนไหวแถว 0.80-0.90 บาท เพิ่มพรวดมาที่ 1.14  บาท เพราะคาดหวังกำไรสูงหลังบริษัทเข้าไปลงทุนในเหรียญต่างๆ