MFC ส่งกองทุน MTOP2 ชูผลตอบแทน 5% หลัง MTOP1 ทะลุเป้า เปิดจอง 3 – 15 ธ.ค.64 

HoonSmart.com>>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี เดินเครื่องแรงไม่หยุด หลังประสบความสำเร็จอย่างมากจากกองทุน เปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 1 หรือ MTOP1 สามารถทำผลงานทะลุเป้าได้ภายในเวลา 83 วัน หรือไม่ถึง 3 เดือน ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนไม่ต่ำกว่า 10.50 บาทต่อหน่วยลงทุน

MFC ออกกองทุน MTOP รุ่น 2 ‘MTOP2’ หรือ MFC Thai Opportunity Fund Series 2 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2) ที่ยังคงยึด Trigger เร้าใจเช่นเดิม กับเป้าหมาย 5% ใน 5 เดือน โดยลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่กำหนดอายุโครงการ ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 5 กำหนดเงื่อนไขการเลิกโครงการ เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุน มากกว่า หรือ เท่ากับ 10.53 บาท/หน่วย และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.50 บาท/หน่วย และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้

คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (MFC) เผยว่า “จากความสำเร็จของกองทุน “MTOP1” ที่จับจังหวะการลงทุนได้อย่างแม่นยำ สร้างผลตอบแทนทะลุเป้าอย่างรวดเร็ว MFC จึงเห็นโอกาสทางด้านการลงทุนโดยการต่อยอดความสำเร็จให้ต่อเนื่อง ด้วยการออกกองทุนใหม่ที่มีนโยบายและเป้าหมายการลงทุนชัดเจนเช่นเดิม ส่งกองทุน “MTOP2” เพื่อเพิ่มโอกาสทางการลงทุนอีกครั้ง โดยเราหวังว่าจะสามารถพัฒนาแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหุ้นไทยให้กับนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคงจุดเด่นของกองไว้คือ กองทุนคาดหวังผลตอบแทนเป้าหมาย 5% ใน 5 เดือน เทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันที่ 0.25% ต่อปี โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้ตั้งแต่ 0-100% ตามภาวะตลาด ซึ่งการลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัยเร่งที่จะสามารถทำให้กองทุนบรรลุเป้าหมายใน 5 เดือน”

MTOP2 เปิดขายและให้จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 3 – 15 ธ.ค.64 มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อในแต่ละครั้ง 1,000 บาท โดยกองทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ และมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี  โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 – 25 หรือที่ www.mfcfund.com