“ภิญโญ รุขพันธ์เมธี” ขาย W กว่า 2.06% เหลือถือ 3.59%

HoonSmart.com>> “ภิญโญ รุขพันธ์เมธี” ตัดขายหุ้น W ออกกว่า 2.06% เหลือถือหุ้น 3.59%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี จำหน่ายหุ้นของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ (W) เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2564 จำนวน 2.0641% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้้น 3.5903% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ