OTO ลุยลงทุน “บล็อกเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง” แพลตฟอร์มเหรียญดิจิทัล

HoonSmart.com>>OTO ส่งบริษัทลูก ” อินโน ฮับ” ศึกษาลงทุน ” บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง ” ธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีบล็อกเชน 

คณาวุฒิ วรรทนธีรัช

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์  (OTO )  เปิดเผยว่า วันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา  บริษัท อินโน
ฮับ  (“อินโน ฮับ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับ บริษัท บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบกิจการพัฒนาแพลตฟอร์ม โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) (“บล็อคเชน ไพรม์โฮลดิ้ง”) โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจ Social Bureau เป็นไปเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลาย และมีฐานลูกค้าที่มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท  อินโน ฮับ จะดำเนินการเข้าศึกษา ความเป็นไปได้ทางการเงินและตรวจสอบสถานะของบล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง หากผลการตรวจสอบสถานะของบล็อคเชน ไพรม์  โฮลดิ้ง เป็นที่พึงพอใจ อินโน ฮับ จะดำเนินการเพื่อเจรจา เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องภายในไตรมาสแรกของปี 2565

อย่างไรก็ดี การลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว อินโน ฮับ ยังไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินใด ๆ ให้แก่บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง แต่อย่างใด

หาก อินโน ฮับ จะเข้าลงทุนในบล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง  OTO ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของอินโน ฮับ จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และหากมีความคืบหน้าประการใดจะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป