GVREIT โชว์อัตราเช่าทรัพย์สินยังสูง 95% จ่ายผลตอบแทน 0.1765 บาท

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ GVREIT กวาดรายได้จากการลงทุนไตรมาส 4/64 กว่า 1,122 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ 718 ล้านบาท หนุนอัตราส่วนกำไรจากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมสูงถึง 64% ด้านผู้เช่าโครงการ Park Ventures Ecoplex และ Sathorn Square ยังสูง หนุนอัตราเช่าเฉลี่ยทรัพย์สินของกองอยู่ที่ 95% สูงกว่าตลาด พร้อมจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์อัตรา 0.1765 บาทต่อหน่วย ขึ้น XD 9 ธ.ค. จ่ายเงิน 24 ธ.ค.64

จันทราภรณ์ จัน

น.ส.จันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FPCAMT ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ณ สิ้นปีบัญชี 30 ก.ย.2564 มีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 1,121.97 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 718.18 ล้านบาท ทำให้อัตราส่วนกำไรจากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมสูงถึง 64%

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 4 รอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.–30 ก.ย.2564 GVREIT ดำเนินการจ่ายผลตอบแทนในอัตรา 0.1765 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 143.81 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 24 ธ.ค.2564 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 13 ธ.ค.2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 9 ธ.ค. 2564

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2564 กองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ทั้งหมด 4 ครั้ง รวมเป็นผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยเท่ากับ 0.7677 บาท

อย่างไรก็ตามเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และมุ่งพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืนซึ่งให้ความสำคัญต่อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในปี 2564 กองทรัสต์จึงได้ผลักดันอาคารทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ สาทร สแควร์ ในการเข้าร่วมการประเมินตามมาตรฐาน GRESB เป็นครั้งแรก โดย GRESB เป็นมาตรวัดระดับสากลที่เข้มงวดและน่าเชื่อถือมากที่สุดสำหรับการวัดประสิทธิภาพความยั่งยืนของอสังหาริมทรัพย์ที่ GVREIT เข้าลงทุน ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความยั่งยืน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการกองทรัสต์ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจที่ดี

น.ส.จันทราภรณ์ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ FPCAMT ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้เดินหน้านโยบายและมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบ ทั้งยังมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษามาตรฐานการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เช่าและผู้ใช้บริการอาคาร

นอกจากนี้ ในด้านการดำเนินงานทางกองทรัสต์สามารถรักษาระดับอัตราการเช่าเฉลี่ยในระดับสูงที่ 95% ซึ่งสูงกว่าอัตราเช่าเฉลี่ยของตลาด แต่ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบผลการดำเนินงานกับปีก่อนหน้า โดย ณ สิ้นเดือนก.ย.2564 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าเฉลี่ยของโครงการ Park Ventures Ecoplex และ โครงการ Sathorn Square ที่อัตรา 97% และ 94% ตามลำดับ

ทั้งนี้ FPCAMT จะยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อรองรับกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป