IFEC แจ้งงบปี 63 ตลท.คง SP หุ้น IFEC แก้ไขเหตุเพิกถอน

HoonSmart.com>> IFEC ส่งงบปี 63 ขาดทุนสุทธิ 9.59 แสนบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย SP หุ้นต่อจนกว่าจะแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ กรณีส่งงบล่าช้า แก้ไขคุณสมบัติเพื่อกลัมาซื้อขาย ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธ.ค. ขาดทุนสุทธิ 959,368 บาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.46 บาท จากงวดเดียวกันของปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 932,057 บาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.4418 บาท

ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2564 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ IFEC ต่อไปจนกว่าจะแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ โดย IFEC เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 2 เหตุ คือ 1) เหตุนำส่งงบการเงินล่าช้า ซึ่งบริษัทได้เข้าสู่ช่วงการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) และ 2) เหตุมีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) กรณีงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ซึ่งบริษัทยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไป ตลอดจนดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุ