KKP จับมือ‘เจนเนอราลี่’ ออก 2 ผลิตภัณฑ์ประกันครอบคลุมโรคร้าย-ค่าชดเชย

HoonSmart.com>>ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ เจนเนอราลี่ ออก 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ “KKPGEN CI CARE PLUS และ KKPGEN HB CARE PLUS” คุ้มครองโรคร้าย-ค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) กล่าวว่าบริษัทเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เพื่อดำเนินธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ร่วมกันมากว่า 7 ปี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าของทางธนาคารฯ ทั้งประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์)

ล่าสุดบริษัทนำเสนอความคุ้มครองใหม่ ในรูปแบบของสัญญาเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกเติมเต็มแผนความคุ้มครองให้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้า ได้แก่ KKPGEN CI CARE PLUS สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นความคุ้มครองแบบ เจอ จ่าย จบ เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยครอบคลุม 32 โรคร้ายจากกลุ่มโรคที่พบบ่อยและมีค่ารักษาค่อนข้างสูง เช่น กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก กลุ่มโรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต รวมไปถึงการบาดเจ็บรุนแรงและทุพพลภาพ

และ KKPGEN HB CARE PLUS สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล เป็นการจ่ายค่าชดเชยรายวันกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยและนอนพักรักษาในโรงพยาบาล โดยมี 8 แผนความคุ้มครองให้เลือกสมัคร ซึ่งแผนสูงสุดจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน จำนวน 4,000 บาท/วัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาสูงสุด 365 วันต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง และในกรณีเข้ารักษาในห้อง ICU รับความคุ้มครองเป็น 2 เท่า สูงสุด 7 วัน ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

ด้านนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) กล่าวว่า ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมทั้งสองแบบนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพที่ประกันสุขภาพหรือสวัสดิการพนักงานวเงินไม่ครอบคลุม

สำหรับการซื้อสัญญาเพิ่มเติม KKPGEN CI CARE PLUS และ KKPGEN HB CARE PLUS ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเฉพาะแผนความคุ้มครองที่ต้องการได้เพื่อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทฯ กำหนด โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์สามารถเลือกการชำระเบี้ยได้ทั้งแบบ รายปี /ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน /รายเดือน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามงวดการชำระเบี้ยประกันของสัญญาหลักเท่านั้น สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ทุกสาขา หรือโทร. 02 165 5555