TOP ติด DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สะท้อนเติบโตอย่างยั่งยืน

HoonSmart.com>>ไทยออยล์ได้รับการประกาศเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สะท้อนผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับสากล เติบโตทางเศรษฐกิจ  และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)  กล่าวว่า “พนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกคนมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กับความสำเร็จระดับโลก ดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความสมดุล ทั้งมิติด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณค่าสู่สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายวิรัตน์ กล่าวเสริมว่า “ตลอดช่วง 60 ที่ผ่านมา ไทยออยล์ ได้สร้างสรรค์และเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมในหลายๆด้าน ในฐานะผู้ผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลัก ESG หรือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม การตอบสนองต่อทิศทางของโลกในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และศึกษาแนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในอนาคต

ด้านสังคม มุ่งเน้นในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ให้เป็นรูปธรรม ผ่านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านบรรษัทภิบาล ให้ความสำคัญกับเรื่องระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด

“ไทยออยล์อยู่ร่วมกับสังคมมาอย่างยาวนาน ถือเป็นโรงกลั่นที่เกิดขึ้นกลางชุมชน และเติบโตพร้อมกับชุมชนโดยรอบ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนานตลอด 60 ปี ไทยออยล์พร้อมทำหน้าที่ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและสังคมไทยตลอดไป และจะยังคงมุ่งมั่นสืบทอดปณิธานในการดำเนินธุรกิจ ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร 100 ปี ที่ยั่งยืน” นายวิรัตน์กล่าวปิดท้าย