ก.ล.ต.ประกาศ 29 ก.ค. ,14 ต.ค.65 วันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. กำหนดวันหยุดทำการปี 2565 ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พ.ย.64 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วย