IRPC สนับสนุน ม.นวมินทราธิราช สถาปนาครบรอบ 11 ปี

มอบทุนสนับสนุนม.นวมินทราธิราช

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ การวิจัย การสร้างและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมถึงการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช