ธปท.เพิ่มวันหยุดพิเศษ 29 ก.ค 65 และ 14 ต.ค.65

HoonSmart.com>>ธปท.เพิ่มวันหยุดของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 29 ก.ค.65 และวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 65 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่วนวันอังคารที่ 28 ธ.ค.64 วันศุกร์ที่ 15 ก.ค.65 และวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. 65 ให้ทำงานตามปกติ

ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติ ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป ตลอดจนอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน