ITEL โชว์ 9 เดือนกวาดรายได้ 1,539 ลบ. กำไร Q3/64 พุ่ง 28%

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม” กำไร Q3/64 จำนวน 63.73 ล้านบาท เติบโต 27.56% กาดรายได้รวม 530 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.44% คาดทั้งปีโต 15-20% งานในมือแน่นกว่า 4,148 ล้านบาท ส่วน 9 เดือน ปี 64 รายได้รวม 1,539 ล้านบาท กำไรสุทธิ 156.76 ล้านบาท  เล็งทุ่มงบกว่า 153 ล้านบาทซื้อกิจการหนุนเทรนด์เทคโนโลยี

นายณัฐนัย อนันตรัมพร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  เทเลคอม (ITEL) เปิดเผยว่า ผลประกอบการ Q3/64  บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่  530.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.44% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 475.78 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ  63.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.77 ล้านบาท หรือ 27.56% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพราะบริษัทฯ มีลูกค้าเพิ่มขึ้น และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดี โดยมีกำไรขั้นต้นจำนวน  132.33  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ Q3/63 มั่นใจทุกธุรกิจจะโตต่อเนื่องในปี 64 สนับสนุนรายได้ให้บริการโครงข่ายปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ หลังบริษัทฯ มีงานเพิ่มขึ้น และมีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี โดยสัดส่วนรายได้ปีนี้มาจากการให้บริการโครงข่าย 63% การให้บริการติดตั้งโครงข่าย 33%   และการให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ 4% ควบคู่การให้ความสำคัญเรื่องกำไรสุทธิ

โดยใน Q3/64   บริษัทมีรายได้จากงานบริการโครงข่ายใยแก้วนำแสงซึ่งถือเป็นรายได้หลักอยู่ที่  328.77 ล้านบาท คิดเป็น 63% ของรายได้จากการให้บริการ เทียบกับ Q3/63  ที่มีรายได้  284.49 ล้านบาท โดยมีปัจจัยมาจากที่ บริษัทฯ สามารถผลักดันรายได้จากลูกค้าที่เข้ามาใช้งานบริการโครงข่ายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถรักษาฐานลูกค้าในปีก่อนไว้ได้

รองลงมาเป็นการให้บริการติดตั้งโครงข่าย คิดเป็นสัดส่วน 33%  หรือมีรายได้อยู่ที่ 170.26  ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ คิดเป็นสัดส่วน 4% ของรายได้จากการให้บริการ หรือมีรายได้จำนวน 19.99 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมเข้าเสนองานใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมุ่งเน้นเข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัญญา ในมือ (Contract in Hand) อยู่แล้วทั้งสิ้น 4,148 ล้านบาท แบ่งเป็นงานให้บริการต่อเนื่อง (Recurring) จำนวน 2,684 ล้านบาท ได้แก่ งานให้บริการโครงข่าย 2,515 ล้านบาท และงานให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ 169 ล้านบาท และงานให้บริการไม่ต่อเนื่อง (Non-Recurring) คือ งานให้บริการติดตั้งโครงข่าย 1,464 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 728 ล้านบาท

นายณัฐนัย อนันตรัมพร  กล่าวอีกว่า ว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ได้อนุมัติการย้ายหลักทรัพย์ ITEL  เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 64 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับการย้ายเข้าซื้อขายใน SET ครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนสถาบันและกองทุนเข้ามาถือหุ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับบริษัท และเป็นการขยายฐานนักลงทุนให้กว้างขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าได้สูงยิ่งขึ้น มีแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการต่อยอดและขยายงานทางธุรกิจในอนาคตให้เติบโต

พร้อมกันนี้  ITEL ยังทุ่มตั้งงบลงทุน ถึง 153 ล้านบาท มุ่งขยายธุรกิจ ควบคู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องเทรนด์เทคโนโลยี และรองรับการลงทุนในอนาคต โดยการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด (“เวทเธอเรีย อี”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่นๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ  อีกทั้ง บริษัทฯ มีการวางแผนต่อยอดการให้บริการให้มีความหลากหลายอย่างครบวงจรมากขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/65 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค. 65 ในรูปแบบการประชุมแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุม และถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนพิจารณา และอนุมัติการซื้อ และการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง บริษัทฯ และบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด (“เวทเธอเรีย อี”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาอื่นๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และเรื่องอื่นๆ อันจะนำไปสู่การเติบโต ต่อเนื่อง ยั่งยืน