ผู้บริหารกองทุน BTSGIF ไฟเขียว “บีทีเอสซี” กู้ BTS 1 หมื่นลบ. เพิ่มสภาพคล่อง

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF เปิดทาง “ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ” กู้ยืมเงิน “บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” หรือ BTS ไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี นำเงินเพิ่มสภาพคล่อง หลังประเมินยังมีความสามารถชำระรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้กองทุนได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) แจ้งว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) จะดำเนินการกู้ยืมเงินกับบริษัทในเครือ (บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอสจี) หรือ BTS) จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปีนับจากกู้ยืมครั้งแรก อัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนเงินทุนของบีทีเอสจี บวก 0.25% ต่อปี ในวันที่ 8 พ.ย.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานของบีทีเอสซี

อนึ่ง ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิของกองทุน บีทีเอสซีสามารถก่อภาระหนี้ทางการเงินได้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยที่เมื่อรวมภาระหนี้ทางการเงินคงค้างทั้งหมดแล้วต้องมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 เท่า โดย ณ 30 มิ.ย.2564 บริษัทมีภาระหนี้ทางการเงินจำนวน 16,620 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.9 เท่า (ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อแล้วเมื่อปี 2559)

ทั้งนี้ ภายหลังบีทีเอสซีกู้ยืมเงินจากบีทีเอสจี ตามจำนวนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทมีภาระหนี้ทางการเงินจำนวน 26,620 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.2 เท่า ดังนั้น บีทีเอสซีต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซี โดยมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 2 เสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ และ/หรือ ขออนุมัติจากกองทุนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ซึ่งคณะกรรมการของบีทีเอสซีได้อนุมัติการกู้ยืมเงินดังกล่าวแล้ว (โดยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 2 เสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ)

บริษัทจัดการพิจารณาข้อมูลตามที่บีทีเอสซีเสนอมาแล้วเห็นว่า บีทีเอสซีจะยังคงสามารถชำระรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุนได้โดยบีทีเอสซีจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่บีทีเอสจี จากเงินที่ได้ในการดำเนินงาน หรือขายธุรกิจและทรัพย์สิน (นอกเหนือจากส่วนของรายได้ค่าโดยสารสุทธิของกองทุน) รวมถึงเงินที่ได้รับชำระจากกรุงเทพมหานคร ดังนั้นบริษัทจัดการจึงได้ให้ความยินยอมให้บีทีเอสซีกู้ยืมเงินตามที่เสนอมา