BTS คว้าคะแนน CG ระดับดีเลิศ ประจำปี 64 ต่อเนื่องปีที่ 10

HoonSmart.com>> “บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” คว้าคะแนน บจ.ที่มีการกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ประจำปี 64 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ตอกย้ำดำเนินธุรกิจเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) จากบริษัทจดทะเบียนปี 2564 จำนวน 716 บริษัท สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับรางวัลและการยอมรับในประเด็นด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากเรื่องการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน แม้จะอยู่ในช่วงเวลาและสภาพเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)