IRPC ป้องกันปัญหาน้ำท่วมเชิงรุก พื้นที่บ้านแลง จ.ระยอง

บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) หน่วยงานชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์และปฏิบัติการ  เพื่อความเป็นเลิศ ร่วมกับผู้นำชุมชนดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงรุก ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.บ้านแลง จ.ระยอง ด้วยการขุดลอกคลอง เพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบ้านแลง พร้อมปรับปรุงระบบเปิด – ปิด ฝายประตูน้ำ วัดเก่า บ้านขวากลิง ต.บ้านแลง โดยติดตั้งระบบมอเตอร์ เพื่อเพิ่มความเร็วในการปล่อยน้ำกรณีที่ระดับน้ำขึ้นสูง ทำให้ชุมชนในพื้นที่ไม่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา และยังสามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในการเกษตรได้เพิ่มขึ้น