CMDF ประกาศ 3 รายชื่อคว้าทุนโครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน

HoonSmart.com>> “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” ประกาศรายชื่อ 3 ราย “ชูใจกะกัลยาณมิตร-ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน-มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง” ได้รับทุนสนับสนุนโครงการการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน ชี้โครงการที่มีแนวคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เปิดเผยว่า จากการเปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำ “โครงการด้านการวางแผนทางการเงินผ่านตลาดทุน” ภายใต้หัวข้อ Embarking Investment Journey for the First Jobber or Retirement Investment (การลงทุนสำหรับคนเริ่มทำงานหรือการลงทุนของบุคคลทั่วไปในช่วงก่อนและหลังเกษียณอายุ) มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการทั้งสิ้น 13 ราย รวม 14 โครงการ จากเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 มิ.ย.2564

คณะกรรมการ CMDF ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพ มีแนวคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ CMDF ทั้งสิ้น 3 โครงการที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันและน่าจะสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ได้แก่ (1) โครงการ Office investor league โดย บริษัท ชูใจกะกัลยาณมิตร จำกัด เป็นแนวคิดการแข่งขันจำลองการลงทุนระหว่างบริษัทของพนักงานกลุ่มคนเริ่มทำงาน (First Jobber) โดยมีรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อชิงรางวัล 1 ล้านบาท ซึ่งคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มคนเริ่มทำงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมผ่านตลาดทุน เน้นการสร้างจุดเป้าหมายระยะสั้นที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดวินัยทางการเงิน นำไปสู่การออมเพื่อการเกษียณอายุ

(2) โครงการ “Make A Move” Game โดย บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด เป็นเกมออนไลน์ในการให้ความรู้ทางการเงินไปสู่ยังกลุ่มคนเริ่มทำงาน (First Jobber) รวมถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซี่งต้องเผชิญการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อบริหารสมดุลชีวิตระหว่างสามปัจจัยคือ ความสุขใจ (utility) ความมั่นคง (security) และการเติบโต (growth) โดยคาดหวังว่า ผู้เล่นเกมนี้จะได้ค้นพบวิธีการตัดสินใจวางแผนทางการเงินของตนเอง รับรู้จุดอ่อนและ สร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ และยังสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากเกมไปใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งจะนําไปสู่การมีภูมิคุ้มกันทางการเงินและการรู้วิธีรับมือกับความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ ได้ในอนาคต

(3) โครงการ Automatic Saving for Retirement โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจัดทำเครื่องมือส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการวางแผนการออมผ่านตลาดทุนเพื่อการเกษียณอายุ โดยจะอยู่ในลักษณะของการออมผ่านการดำเนินกิจกรรมที่มี incentives จากผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการเพื่อสังคม หรือการส่งเสริมการขายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการออมในรูปแบบใหม่

คณะกรรมการ CMDF คาดว่าจะเห็นผลสำเร็จของทั้ง 3 โครงการ ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ตลาดทุนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา CMDF ได้ประกาศให้ทุนหลากหลายโครงการ และยังคงเปิดรับสมัครทุนตลอดทั้งปี ปีละ 4 ครั้ง ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement หรือสอบถามทางอีเมล [email protected] โทร. 02 009 9000