AGE ออกหุ้นกู้วงเงิน 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 6.50%

HoonSmart.com>>AGE เตรียมออกหุ้นกู้วงเงิน 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.50% อายุ 2 ปี ขาย 23-25 พ.ย.นี้ รองรับการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน “ทริส” จัดอันดับหุ้นกู้ BB+ แนวโน้ม Stable

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (KTBST) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก ระหว่าง 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีมูลค่าที่ออกและเสนอขายรวมไม่เกิน 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.50% อายุ 2 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ AGE อยู่ที่ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สะท้อนถึงตำแหน่งทางการตลาดที่ยาวนานในธุรกิจค้าถ่านหินในประเทศไทยของบริษัท ตลอดจนความได้เปรียบในการแข่งขันจากการมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในธุรกิจค้าถ่านหินและความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์ของบริษัท