ผถห. SSP ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย PP 50 ล้านหุ้น

ผถห. SSP อนุมัติเพิ่มทุนขาย PP 50 ล้านหุ้น

กำธร วังอุดม ประธานกรรมการ (กลาง) , สุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ขวา) , และ ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ (ซ้าย) บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น  (SSP)  ถ่ายภาพหลังเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเพิ่มทุนขายหุ้นเฉพาะเจาะจง (PP)  จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 605 ล้านบาท  จัดสรรให้ ยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด จำนวน 30 ล้านหุ้น และนายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จำนวน 20 ล้านหุ้น

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้