“วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์” ซื้อ LPN เพิ่ม 7.75 ล้านหุ้น ขยับถือ 5.40%

HoonSmart.com>> “วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์” เข้าซื้อหุ้น LPN เข้าพอร์ตกว่า 7.75 ล้านหุ้น ขยับถือหุ้น 5.40%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์ ได้มาหุ้นของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 จำนวน 7.75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.5334% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 78.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.3981% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ