TTA เท 100 ลบ.เทกฯ SKOOTAR แพลตฟอร์มบริการส่งเอกสาร-อาหาร

HoonSmart.com>>”โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์”ต่อยอดธุรกิจขนส่งครบวงจร  จ่าย 100 ล้านบาท ซื้อหุ้น”สกู๊ตตาร์ บียอนด์ 60% แพลตฟอร์มบริการส่งเอกสาร-อาหาร ขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) เปิดเผยว่า บริษัทย่อยได้ทำข้อตกลงซื้อหุ้นใน บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์  (SKOOTAR) ในสัดส่วน 60% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ปัจจุบัน SKOOTAR มีทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านบาท แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุนมาจากกระแสเงินสดที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

SKOOTAR เป็นบริษัทเอกชนไทยมีรายได้เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2559 วัตถุประสงค์หลักทำธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการส่งเอกสาร/พัสดุผ่านช่องทางออนไลน์ โดย SKOOTAR เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ SKOOTAR ซึ่งบริการครอบคลุมถึงการส่งเอกสาร/พัสดุ การส่งใบแจ้งหนี้ การเก็บและฝากเช็ค การรับชำระค่าสินค้าเมื่อส่งถึง และการส่งอาหาร โดยมีผู้ส่งเอกสารรายย่อยทั่วไปที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชั่นดังกล่าว

การเข้าลงทุนใน SKOOTAR จะทำให้ TTA สามารถขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งให้ครอบคลุมธุรกิจการให้บริการขนส่งผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งช่วยต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม TTA เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น